Kmetiněves
Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves

Identifikace školy

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves, příspěvková organizace

Škola v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení.

Zřizovatel:
Obec Kmetiněves
Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
IČ: 00234532
Webové stránky: www.kmetineves.cz 

ZŠ je příspěvková organizace. Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně. Podepisování za organizaci se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu organizace připojí ředitelka svůj podpis.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. Zde je stanovena struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o Základní škole a Mateřské škole Kmetiněves, Kmetiněves 77, Hospozín 273 22 (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

 • Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves, příspěvková organizace
  Organizační složky školy:

  organizace zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů a stravování žáků,

  zabezpečuje výchovu , sportovní vyžití, výuku a využití volného času. Činnost je vymezena zákonem č. 29/1984 Sb. v platném znění.

  provozuje Mateřskou školu, školní jídelnu

  součástí organizace je školní družina, zabezpečuje sportovní hry a soutěže v rámci výchovy a sportu, zabezpečuje činnost v následujících oblastech: kulturně-společenské, rozvoj estetické výchovy, vzdělávací činnost, besedy a semináře, krátkodobý pronájem nebo výpůjčka nebytových prostor ( třídy, tělocvična, jídelna ) pro vzdělávací, kulturně-společenské a sportovní účely bez souhlasu zřizovatele

  Organizační řád školy

  Ředitelka:
  Mgr. Pavla Havlová
Kmetiněves 77
273 22 Hospozín
Telefon: +420 315 766 010
Mobilní telefon: 601123594
E-mail: zskmetineves@zskmetineves.cz
WWW: www.zskmetineves.cz
ID Datové schránky: w4rmnh2
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Kmetiněves 77
  273 22 Hospozín
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Kmetiněves 77
  273 22 Hospozín
 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: w4rmnh2
27-7169430227/0100 (Komerční banka, a.s.)
75034875
Nejsme plátci DPH

Žádat o informace lze

 • Osobně v kanceláři školy nebo
 • Telefonicky na čísle +420 315 766 010
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

Formulář písemné žádosti můžete doručit:

 • elektronicky (e-mailem) na adresu zskmetineves@zskmetineves.cz
 • elektronickou podatelnou
 • poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

 • Osobně v ředitelně školy ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22 Hospozín
 • Telefonicky na čísle +420 315 766 010
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu zskmetineves@zskmetineves.cz
 • Elektronickou podatelnou
 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín jedná a rozhoduje.

  • Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Usneseníč.2/1993Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad nebyl zatím vydán

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  • ne
 • 13.2 Výhradní licence

  § 14a zák. č. 106/1999 Sb.
  Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

  1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
  2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
  3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
  4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
  5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
  6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

V roce 2023 nebyla podána žádost o informace (a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti).

V roce 2023 nebyla podána žádost odvolání proti rozhodnutí.

V roce 2023 nebyla podána žádná stížnost podle §16a tohoto zákona.

V roce 2023 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v §18 odst. c) až f) tohoto zákona.

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

Formuláře nejsou k dispozici.

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním v kanceláři školy ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín
 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77
p. Hospozín, 273 22

Tel.: +420 315 766 010

Mobil: +420 601 123 594

E-mail:
zskmetineves@zskmetineves.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
skoro jasno 24 °C 14 °C
pondělí 24. 6. zataženo 24/14 °C
úterý 25. 6. jasno 27/14 °C
středa 26. 6. jasno 26/13 °C
Naše projekty